Vítejte v Protierozní kalkulačce, internetové aplikaci pro podporu rozhodování v oblasti protierozní ochrany půdy. Aplikace poskytuje uživatelům informace o míře erozní ohroženosti hodnocených lokalit (DPB v rámci LPIS, erozní parcely či libovolné EUC), poskytuje informace o ochranném účinku modelových osevních postupů s možností vytvářet a hodnotit vlastní osevní postupy, po aplikaci osevního postupu na lokalitu vyhodnocuje potřebu přijmout konkrétní doplňující protierozní opatření a vyhodnocuje jeho účinnost, vyhodnocuje dopad bilance organické hmoty na erodovatelnost půdy.

vitez_sdgs_osn


Aplikace Protierozní kalkulačka byla vyvinuta pro Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.

Aktuality

Dne 4. 6. 2018 byla přidána 3. díl videonávodů k aplikaci. Dozvíte se například jak sestavit vlastní osevní postup, či jak analyzovat erozní ohroženost na Vašich pozemcích. Zde najdete odkaz na celou sérii videomanuálu, který byl pro potřeby aplikace vytvořen.

Dne 14. 12. 2017 proběhla na základě objednávky MZe č. 4500120120 aktualizace Protierozní kalkulačky, novinky jsou následující:

 • 1. Úprava komponenty aplikace pracující s RÚIAN (ČÚZK) pro vyhledávání parcel s rozdělením na pozemkové (evidována v některém druhu pozemku v rámci zemědělské půdy nebo druhu pozemku "vodní plocha" nebo "ostatní plocha") a stavební (evidovaná v druhu pozemku „zastavěné plochy a nádvoří“).
 • 2. Sjednocení roztříštěných komponent pro vyhledávání dle území, KN a DPB do jedné komponenty v Panelu nástrojů.
 • 3. Optimalizace komponenty spravující Skupiny DPB, doplnění možnosti skupiny přejmenovávat a měnit jejich pořadí.
 • 4. Optimalizace komponenty umožňující za určitých podmínek práv internetového prohlížeče geolokalizaci uživatele pracujícího s aplikací při současném přiblížení mapového okna.
 • 5. Optimalizace komponenty ovládající Panel vrstev spočívající v rozšíření možností řazení vrstev a napojení vybraných vrstev na metadatový katalog.
 • 6. Optimalizace komponenty ovládající Mapový panel přidávající interaktivní popisky v mapě ke všem vektorovým komponentám reprezentujícím DPB/EUC/EP.
 • 7. Optimalizace editačních nástrojů Panelu nástrojů včetně vytvoření nového nástroje na kreslení a editaci DPB, EP, EUC s možností přichytávání k vertexům a liniím existujících prvků.
 • 8. Napojení na službu MZe - LPI_GDP01A, která vrací seznam dílů půdních bloků na základě vstupních parametrů. Odpověď obsahuje základní informace o jednotlivých dílech půdních bloků (DPB). Dále zajištění pravidelné aktualizace prvků DPB vedených v LPIS pomocí veřejného exportu dat ve formátu XML. Zajištění možnosti využití těchto služeb na úrovni uživatele i správce aplikace.
 • 9. Rozšíření komponenty aplikace importující geometrii tak, aby byla schopná importovat shapefile i data ve formátu XML včetně informace o druhu kultury a to do uživatelem zvolené Skupiny DPB. Při importu je nutné mít možnost prvky načíst a případně odebrat a neimportovat. Optimalizace exportu prvků.
 • 10. Optimalizace komponenty Panel lokalizace, konkrétně rutiny počítající mediánovou hodnotu Maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření Cp.Pp včetně doplňujícího pravidla pro návrh DZES 5 a to včetně možnosti toto pravidlo v případě neschválení či pozdržení účinnosti návrhu DZES 5 na pokyn objednatele vypnout.

Budeme Vám vděčni za zpětnou vazbu a další náměty na novou funkcionalitu. Kontaktní email: geoportal[at]vumop.cz


V souladu se Strategií resortu Ministerstva zemědělství České republiky

s výhledem do roku 2030 a na základě schváleného Redesignu erozní ohroženosti půdy v LPIS (č. j.: 43526/2016-MZE) byl stanoven závazný harmonogram aktualizace hodnot přípustné ztráty půdy erozí (Gp). Cílem je zajistit postupný nárůst úrovně ochrany erozně ohrožených ploch až na úroveň „reálné“ erozní ohroženosti, avšak v souladu s požadavky MZe na zohlednění ekonomické náročnosti realizace protierozních opatření a možností adaptace zemědělců.

Harmonogram je následující:

 • od 1. 1. 2018 - plocha chráněné orné půdy 25 % při Gp = 17-17-4 t.ha-1rok-1 (pro hluboké, středně hluboké a mělké půdy)
 • od 1. 1. 2022 - plocha chráněné orné půdy 35 % při Gp = 12-12-3 t.ha-1rok-1
 • od 1. 1. 2026 - plocha chráněné orné půdy 45 % při Gp = 9-9-2 t.ha-1rok-1
 • od 1. 1. 2030 - plocha chráněné orné půdy 60 % při Gp = 5-5-1 t.ha-1rok-1

Harmonogram však již nabral zpoždění, plocha chráněné orné půdy 25 % při Gp = 17-17-4 t.ha-1rok-1 je platná až od 1. 1. 2019. Protierozní kalkulačka aktuálně s touto vrstvou pracuje, ale je možné si zobrazit i vrstvy předpokládané pro roky 2022, 2026 i 2030.

Aplikace nabízí tyto funkce:

Neregistrovaným uživatelům:
 1. 1. prohlížení základních tematických vrstev
 2. 2. vyhledávání zájmové lokality
 3. 3. analýza erozní ohroženosti pouze na úrovni DPB (výběr DPB se neukládá jako lokalizace pro pozdější využití)
 4. 4. hodnocení ochranného účinku pouze modelových osevních postupů (bez možnosti jakkoliv tyto postupy upravovat)
 5. 5. po aplikaci modelového osevního postupu na vybrané DPB vyhodnocuje potřebu přijmout doplňující protierozní opatření (bez možnosti konkrétního výběru a hodnocení účinnosti)
 6. 6. využívání základních mapových nástrojů
Registrovaným uživatelům navíc umožňuje:
 1. 1. prohlížení dalších důležitých tematických vrstev
 2. 2. analýzu erozní ohroženosti na úrovni DPB, erozních parcel i libovolných EUC
 3. 3. ukládat a vytvářet lokalizace (později je možné se k lokalizaci vrátit)
 4. 4. hodnocení ochranného účinku i vlastních osevních postupů včetně možnosti je ukládat a editovat (definice plodin, agrotechniky, termínů agrotechnických operací)
 5. 5. přijmout doplňující protierozní opatření a vyhodnocuje jeho účinnost
 6. 6. vyhodnotit bilanci organické hmoty a její dopad na faktor erodovatelnosti půdy
 7. 7. využívat pokročilé mapové nástroje včetně možnosti připojovat další WMS služby
 8. 8. vygenerovat report

Dokumenty k Protierozní kalkulačce:

 • Návod je ke stažení zde:
 • Praktická doporučení hospodaření s půdní vláhou:
 • Metodický postup pro optimalizaci velikosti zemědělských pozemků:


Protierozní kalkulačka na YouTube.com:V aplikaci jsou použita data:


Vodní eroze půdy

Vodní eroze ohrožuje více než 50 % výměry orné půdy v rámci ČR. Na vznik vodní eroze má největší vliv sklonitost pozemku v kombinaci s délkou pozemku po spádnici, dále vegetační pokryv, vlastnosti půdy a její náchylnost k erozi, uplatněná protierozní opatření a v neposlední řadě častý výskyt přívalových srážek, které střídá období sucha. Tyto faktory ovlivňují míru eroze vždy ve vzájemné kombinaci. K eroznímu smyvu tak dochází i na půdních blocích, které sice nejsou výrazně sklonité, ale v kombinaci s nepřerušenou délkou svahu jsou nevhodné pro pěstování erozně nebezpečných plodin. Na převážné ploše erozí ohrožených půd však není prováděna žádná systematická ochrana zabraňující dalším ztrátám.

Agrotechnická protierozní opatření

Protierozní agrotechnická opatření zvyšují vsakovací schopnost půdy, snižují její erodovatelnost a chrání půdní povrch především v období největšího výskytu přívalových srážek (červen, červenec, srpen), kdy erozně nebezpečné plodiny (kukuřice, brambory, cukrová řepa, slunečnice, čirok apod.) svým vzrůstem nebo zapojením nedostatečně kryjí půdu.

Organizační protierozní opatření

Základem organizačních protierozních opatření je optimální tvar a velikost zemědělské parcely, vhodné umístění pěstovaných plodin, včetně ochranného zatravnění a pásového pěstování plodin. Situování zemědělských parcel delší stranou ve směru vrstevnic zároveň stimuluje k obdělávání po vrstevnici a současně zkracuje délku parcel po spádnici. Zároveň je žádoucí, aby tato délka ve směru odtoku (odtokových linií) nepřekračovala maximální přípustnou délku (vypočtenou např. dle Univerzální rovnice ztráty půdy – USLE), respektive aby i délka odtokové linie procházející přes více než jednu zemědělskou parcelu (bez účinného přerušení odtoku mezi těmito parcelami) nepřekračovala maximální přípustnou délku. V praxi je možno tento typ opatření implementovat nejčastěji v souvislosti s realizací komplexních pozemkových úprav.

Technická protierozní opatření

Technická protierozní opatření (TPEO) se navrhují obvykle po vyčerpání možností řešení ochrany proti negativním účinkům vodní eroze organizačními a agrotechnickými opatřeními, většinou jako jejich doplnění. Pokud se potřeba protierozních opatření týká většího rozsahu zemědělských pozemků v jednom katastrálním území, je vhodné ochranu půdy řešit v rámci komplexních pozemkových úprav. Jednotlivá opatření je možno navrhovat a realizovat v rámci podpůrných a dotačních programů na protierozní ochranu (MŽP ČR), protipovodňovou ochranu (MZe ČR) nebo rozvoj venkova (MZe ČR). V úrovni zemědělského podnikatele je nejvyšší doporučenou (či vymahatelnou) formou protierozního opatření trvalé zatravnění pozemku, technická protierozní opatření proto představují určitou nadstavbu. TPEO jsou nejčastěji navrhovaná k ochraně intravilánu, liniových staveb (infrastruktura) nebo sousedních pozemků před nežádoucím povrchovým odtokem a smytou zeminou. Efektivní přístup představuje kombinovat TPEO s prvky ekologické kostry krajiny, čehož lze nejlépe dosáhnout v rámci komplexních pozemkových úprav, kdy se současně řeší majetkoprávní vztahy a řada dalších otázek.

Modelové osevní postupy

V protierozní kalkulačce jsou dostupné modelové osevní postupy připravené pro nejrůznější zaměření zemědělských podniků, různou intenzitu hospodaření a rozdílné klimatické podmínky, a to včetně speciálních ochranných protierozních osevních postupů a osevních postupů vhodných do pásem ochrany vod a CHKO.
Neregistrovaní uživatelé mohou vyhodnocovat ochranný účinek těchto postupů a aplikovat je na vybrané půdní bloky, registrovaní uživatelé je mohou dále editovat (definice plodin, agrotechniky, termínů agrotechnických operací) a vytvářet si tak vlastní osevní postupy.

Bilance organické hmoty

Struktura osevního postupu má zásadní vliv na bilanci organické hmoty. Proto protierozní kalkulačka umožňuje uživateli vyhodnotit hospodaření s organickou hmotou na jednotlivých půdních blocích.
Bilance organické hmoty je počítána pro každý půdní blok a zvolený osevní postup. Po vybrání půdního bloku jsou automaticky načteny z databáze průměrné výnosy plodin pro danou výrobní oblast. Uživatel může hodnoty dle potřeby měnit. Dále má možnost u každé plodiny vybrat typ organického hnojiva a jeho dávku. Bilance je spočtena automaticky vždy pro plodinu a za celý osevní postup.

Doporučená literaturaProtierozní kalkulačka získala cenu odborné poroty v Cenách SDGs

Ministerstvo zemědělství uspělo v soutěži o Ceny SDGs v rámci Cílů udržitelného rozvoje, které přijala OSN.
Za projekt Protierozní kalkulačky získalo Cenu odborné poroty a druhé místo v kategorii Veřejná sféra. Internetovou aplikaci vytvořil Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství.

Organizátoři soutěže chtějí jejím prostřednictvím přiblížit české veřejnosti 17 cílů udržitelného rozvoje, které stanovila OSN. Týkají se ochrany životního prostředí i společenských témat.

Více infomací o účasti v soutěži na https://www.vumop.cz

O SDGs

Každý den čelíme řadě výzev a rozhodnutí, které mají na naši budoucnost větší vliv, než si myslíme. Pokud budeme žít v souladu s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs), můžeme společně proměnit planetu na lepší místo pro všechny. Naplňováním Cílů dokážeme zastavit hlad a chudobu, odstranit společenské nerovnosti, zlepšit ekonomický růst či lépe chránit přírodu. Cíle udržitelného rozvoje přijaly země OSN na summitu v září 2015 v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.

Více na https://www.globalnicile.cz