Host

Vítejte v Protierozní kalkulačce, internetové aplikaci pro podporu rozhodování v oblasti protierozní ochrany půdy. Aplikace poskytuje zemědělcům, farmářům a poradcům relevantní informace a nástroje na účinné řešení protierozní ochrany na erozně ohrožených plochách zemědělské půdy konkrétních půdních bloků evidovaných v LPIS (registr zemědělské půdy). Vhodná je nejen pro majitele půdy, zemědělce a agronomy, ale i poradce, odbornou veřejnost či studenty.


Aplikace Protierozní kalkulačka byla vyvinuta pro Ministerstvo zemědělství České republiky.


Aplikace nabízí tyto funkce:

  1. výběr zajmových DPB (dílů půdích bloků) a výběr modelových osevních postupů
  2. základní analýzu aplikace osevního postupu na DPB z hlediska ochrany zem. půdy
Registrovaný uživatel dále může:
  1. ukládat a vytvářet lokalizace (později je možné se k lokalizaci vrátit)
  2. aplikovat protierozní opatření na vybrané DPB
  3. využít bilanci organické hmoty při výpočtu
  4. vytvářet a editovat vlastní osevní postupy (definice termínů jednotlivých agro. operací)
  5. zobrazit více podpůrných mapových vrstev a využívat pokročilé mapové nástroje

Návod k Protierozní kalkulačce:

  • Návod je ke stažení zde:


Protierozní kalkulačka na YouTube.com:V aplikaci jsou použita data:


Eroze půd

Půdy v ČR jsou ohroženy vodní erozí, nejrozšířenějším typem degradace půd u nás. Během jedné erozní události může být spláchnuto až několik cm půdy a dojít tak k její nenávratné ztrátě. V případě eroze se k degradaci půdy přidávají ještě další negativní efekty způsobené přenosem půdního materiálu a dochází tak k ohrožování obecního a soukromého majetku, zanášení vodních toků a nádrží a zhoršování jakosti povrchových vod. Vážné projevy degradace půdy erozí jsou každoročně mapovány při aktualizacích bonitovaných půdně ekologických jednotek, což se projevuje i výrazným snížením průměrné ceny pozemků.

Agrotechnická protierozní opatření

Protierozní agrotechnická opatření zvyšují vsakovací schopnost půdy, snižují její erodovatelnost a chrání půdní povrch především v období největšího výskytu přívalových srážek (červen, červenec, srpen), kdy zejména širokořádkové plodiny (kukuřice, brambory, cukrová řepa, slunečnice apod.) svým vzrůstem a zapojením nedostatečně kryjí půdu.

Organizační protierozní opatření

Organizačními opatřeními lze řešit především ochranu proti erozi plošné a rýhové. Snížení erozní ohroženosti pozemků pomocí těchto opatření se docílí optimálním funkčním a prostorovým uspořádáním pozemků a změnou v rozmísťování plodin dle jejich ochranného vlivu na půdu. Obecně lze organizační protierozní opatření popsat jako opatření, které protierozní ochranu řeší návrhem optimálního tvaru pozemku a jeho situování vůči terénu (svahu) a situováním pěstovaných plodin v závislosti na erozní ohroženosti.

Technická protierozní opatření

Technická protierozní opatření zachycují povrchově odtékající vody na chráněném bloku, převádí co největší část povrchového odtoku na vsak do půdního profilu a snižují rychlost odtékající vody. Z hlediska finančního jsou technická opatření finančně i realizačně náročnější než opatření agronomického či agrotechnického charakteru.

Modelové osevní postupy

Modelové osevní postupy umožňují rychlý orientační výpočet erozní ohroženosti na vybraných půdních blocích a využijí je hlavně neregistrovaní uživatelé, kteří si nemohou uložit své osevní sledy plodin. Osevní sledy byly sestaveny podle zastoupení plodin v jednotlivých výrobních oblastech, doplněny byly o ochranné protierozní osevní postupy a osevní postupy vhodné do pásem ochrany vod a CHKO.

Doporučená literatura