Vítejte v Protierozní kalkulačce, internetové aplikaci pro podporu rozhodování v oblasti protierozní ochrany půdy. Aplikace poskytuje uživatelům informace o míře erozní ohroženosti hodnocených lokalit (DPB v rámci LPIS, erozní parcely či libovolné EUC), poskytuje informace o ochranném účinku modelových osevních postupů s možností vytvářet a hodnotit vlastní osevní postupy, po aplikaci osevního postupu na lokalitu vyhodnocuje potřebu přijmout konkrétní doplňující protierozní opatření a vyhodnocuje jeho účinnost, vyhodnocuje dopad bilance organické hmoty na erodovatelnost půdy.

Upozornění: Demonstrační farmy

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i. připravil pro zájemce o dotační titul „Demonstrační farmy“ možnost konzultace prokazování „Půdoochranného efektu osevního postupu vyhodnoceného dle Protierozní kalkulačky.“ Konzultace budou probíhat po předchozí domluvě ve středu 15.2. a 22.2. 2017 vždy od 10 hod. v sídle ústavu, Žabovřeská 250, Praha 5 – Zbraslav.

Zájemci se mohou hlásit na adrese: mistr.martin@vumop.cz
V mailu uvádějte téma konzultace a preferovaný čas.
Vzhledem k velkému předpokládanému zájmu Vám bude čas konzultace potvrzen, nebo navržen alternativní termín.


Aplikace Protierozní kalkulačka byla vyvinuta pro Ministerstvo zemědělství České republiky.


Aplikace nabízí tyto funkce:

Neregistrovaným uživatelům:
 1. 1. prohlížení základních tematických vrstev
 2. 2. vyhledávání zájmové lokality
 3. 3. analýza erozní ohroženosti pouze na úrovni DPB (výběr DPB se neukládá jako lokalizace pro pozdější využití)
 4. 4. hodnocení ochranného účinku pouze modelových osevních postupů (bez možnosti jakkoliv tyto postupy upravovat)
 5. 5. po aplikaci modelového osevního postupu na vybrané DPB vyhodnocuje potřebu přijmout doplňující protierozní opatření (bez možnosti konkrétního výběru a hodnocení účinnosti)
 6. 6. využívání základních mapových nástrojů
Registrovaným uživatelům navíc umožňuje:
 1. 1. prohlížení dalších důležitých tematických vrstev
 2. 2. analýzu erozní ohroženosti na úrovni DPB, erozních parcel i libovolných EUC
 3. 3. ukládat a vytvářet lokalizace (později je možné se k lokalizaci vrátit)
 4. 4. hodnocení ochranného účinku i vlastních osevních postupů včetně možnosti je ukládat a editovat (definice plodin, agrotechniky, termínů agrotechnických operací)
 5. 5. přijmout doplňující protierozní opatření a vyhodnocuje jeho účinnost
 6. 6. vyhodnotit bilanci organické hmoty a její dopad na faktor erodovatelnosti půdy
 7. 7. využívat pokročilé mapové nástroje včetně možnosti připojovat další WMS služby
 8. 8. vygenerovat report

Návod k Protierozní kalkulačce:

 • Návod je ke stažení zde:


Protierozní kalkulačka na YouTube.com:V aplikaci jsou použita data:


Vodní eroze půdy

Vodní eroze ohrožuje více než 50 % výměry orné půdy v rámci ČR. Na vznik vodní eroze má největší vliv sklonitost pozemku v kombinaci s délkou pozemku po spádnici, dále vegetační pokryv, vlastnosti půdy a její náchylnost k erozi, uplatněná protierozní opatření a v neposlední řadě častý výskyt přívalových srážek, které střídá období sucha. Tyto faktory ovlivňují míru eroze vždy ve vzájemné kombinaci. K eroznímu smyvu tak dochází i na půdních blocích, které sice nejsou výrazně sklonité, ale v kombinaci s nepřerušenou délkou svahu jsou nevhodné pro pěstování erozně nebezpečných plodin. Na převážné ploše erozí ohrožených půd však není prováděna žádná systematická ochrana zabraňující dalším ztrátám.

Agrotechnická protierozní opatření

Protierozní agrotechnická opatření zvyšují vsakovací schopnost půdy, snižují její erodovatelnost a chrání půdní povrch především v období největšího výskytu přívalových srážek (červen, červenec, srpen), kdy erozně nebezpečné plodiny (kukuřice, brambory, cukrová řepa, slunečnice, čirok apod.) svým vzrůstem nebo zapojením nedostatečně kryjí půdu.

Organizační protierozní opatření

Základem organizačních protierozních opatření je optimální tvar a velikost zemědělské parcely, vhodné umístění pěstovaných plodin, včetně ochranného zatravnění a pásového pěstování plodin. Situování zemědělských parcel delší stranou ve směru vrstevnic zároveň stimuluje k obdělávání po vrstevnici a současně zkracuje délku parcel po spádnici. Zároveň je žádoucí, aby tato délka ve směru odtoku (odtokových linií) nepřekračovala maximální přípustnou délku (vypočtenou např. dle Univerzální rovnice ztráty půdy – USLE), respektive aby i délka odtokové linie procházející přes více než jednu zemědělskou parcelu (bez účinného přerušení odtoku mezi těmito parcelami) nepřekračovala maximální přípustnou délku. V praxi je možno tento typ opatření implementovat nejčastěji v souvislosti s realizací komplexních pozemkových úprav.

Technická protierozní opatření

Technická protierozní opatření (TPEO) se navrhují obvykle po vyčerpání možností řešení ochrany proti negativním účinkům vodní eroze organizačními a agrotechnickými opatřeními, většinou jako jejich doplnění. Pokud se potřeba protierozních opatření týká většího rozsahu zemědělských pozemků v jednom katastrálním území, je vhodné ochranu půdy řešit v rámci komplexních pozemkových úprav. Jednotlivá opatření je možno navrhovat a realizovat v rámci podpůrných a dotačních programů na protierozní ochranu (MŽP ČR), protipovodňovou ochranu (MZe ČR) nebo rozvoj venkova (MZe ČR). V úrovni zemědělského podnikatele je nejvyšší doporučenou (či vymahatelnou) formou protierozního opatření trvalé zatravnění pozemku, technická protierozní opatření proto představují určitou nadstavbu. TPEO jsou nejčastěji navrhovaná k ochraně intravilánu, liniových staveb (infrastruktura) nebo sousedních pozemků před nežádoucím povrchovým odtokem a smytou zeminou. Efektivní přístup představuje kombinovat TPEO s prvky ekologické kostry krajiny, čehož lze nejlépe dosáhnout v rámci komplexních pozemkových úprav, kdy se současně řeší majetkoprávní vztahy a řada dalších otázek.

Modelové osevní postupy

V protierozní kalkulačce jsou dostupné modelové osevní postupy připravené pro nejrůznější zaměření zemědělských podniků, různou intenzitu hospodaření a rozdílné klimatické podmínky, a to včetně speciálních ochranných protierozních osevních postupů a osevních postupů vhodných do pásem ochrany vod a CHKO.
Neregistrovaní uživatelé mohou vyhodnocovat ochranný účinek těchto postupů a aplikovat je na vybrané půdní bloky, registrovaní uživatelé je mohou dále editovat (definice plodin, agrotechniky, termínů agrotechnických operací) a vytvářet si tak vlastní osevní postupy.

Bilance organické hmoty

Struktura osevního postupu má zásadní vliv na bilanci organické hmoty. Proto protierozní kalkulačka umožňuje uživateli vyhodnotit hospodaření s organickou hmotou na jednotlivých půdních blocích.
Bilance organické hmoty je počítána pro každý půdní blok a zvolený osevní postup. Po vybrání půdního bloku jsou automaticky načteny z databáze průměrné výnosy plodin pro danou výrobní oblast. Uživatel může hodnoty dle potřeby měnit. Dále má možnost u každé plodiny vybrat typ organického hnojiva a jeho dávku. Bilance je spočtena automaticky vždy pro plodinu a za celý osevní postup.

Doporučená literatura